აკადემიკოსი ივანე კიღურაძე


სამსახურის მისამართი:

ტელეფონი:

ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი 599 234678 (მობილური)
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2 23 08 47 (სახლი)
თამარაშვილი ქ. 6, თბილისი 0177  

ელ. ფოსტა: ivane.kiguradze@tsu.ge

 

 

   ავტობიოგრაფია (CV)

  ძირითადი ნაშრომების ნუსხა

  მოკლე შეტყობინებები