2012 წლის საგაზაფხულო სემესტრი 

           კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებები

 

ლექტორი: პროფ. როლანდ დუდუჩავა    roldud@gmail.com,  ტელ. მობ. 555.333.855

კურსის სტატუსი:  ძირითადი

ლექციების ადგილი: მე-11 კორპუსი (მაღლივი კორპუსის მოპირდაპირე მხარეს)

ლექციების დრო:   ოთხშაბათი, 9 სთ-1050  სთ, აუდიტორია 105        

                                         

პრაქტიკული მეც.:       I ჯგუფი:  ორშაბათი,    9 სთ-1050  სთ, აუდიტორია 208 (რ. დუდუჩავა)

                                            II ჯგუფი:  ორშაბათი,  11 სთ-1150  სთ, აუდიტორია 208 (რ. დუდუჩავა)

                                                                                   12 სთ-1250  სთ, აუდიტორია 208 (გ. გიორგაძე)  

                                           III ჯგუფი:  ორშაბათი,  13 სთ-1450  სთ, აუდიტორია 431 (გ. გიორგაძე)

                                           IVჯგუფი:  ორშაბათი,   15 სთ-1650  სთ, აუდიტორია 431 (გ. გიორგაძე)

                                          

კონსულტაციები:     პარასკევს  1200  სთ-13 სთ.  მე-11 კორპუსი (მაღლივი), მე-3 სართული,

                                          ა რაზმაძის  მათემატიკის ინსტიტუტი, ოთახი 304  ან  314     

 

ლექციების კონსპექტი:

  ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი      

 

რეკომენდებული  ლიტერატურა (ელექტრონული ბიბლიოთეკა):

 ჩამოსატვირთი არქივირებული ფაილი (118 Mb.)

    И. Ц. Градштейн, И. М. Рыжик, Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений (29 Mb.)

 

სავარჯოშოები:

ყველა სავარჯიშოები (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

 

   სავარჯიშო 1  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი)   (19 მარტიდან)

   სავარჯიშო 2  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი)   (26 მარტიდან)

   სავარჯიშო 3  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი)   (02 აპრილიდან)

   სავარჯიშო 4  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი)   (10 აპრილიდან)

   სავარჯიშო 5  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი)    (23 აპრილიდან)  

   სავარჯიშო 6  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი)   (30 აპრილიდან)  

   სავარჯიშო 7  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი)    (30 აპრილიდან)   

   სავარჯიშო 8  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი)    (21 მაისიდან)

   სავარჯიშო  9 (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი)     (28 მაისიდან)

   სავარჯიშო 10 (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი)    (04 ივნისიდან)

 

                2011 წლის საშემოდგომო სემესტრი 

 დიფერენციალური განტოლებები ჰიპერზედაპირებზე და დრეკადობის თეორიის ამოცანები 

 

ლექტორი: პროფ. როლანდ დუდუჩავა

კურსის სტატუსი:  არჩევითი

ლექციების ადგილი: მე-11 კორპუსი (მაღლივი კორპუსის მოპირდაპირე მხარეს)

ლექციების დრო:   ხუთშაბათი, 9 სთ-9.50 სთ. აუდიტორია 201        

                                       ხუთშაბათი, 10 სთ-10.50 სთ. აუდიტორია 201         

პრაქტიკული მეც.: ხუთშაბათი, 11 სთ-11.50 სთ. აუდიტორია 201

კონსულტაციები:   სამშაბათი,  15 სთ-16 სთ.  მაღლივი კორპუსის მე-3 სართული, ა რაზმაძის

                                        მათემატიკის ინსტიტუტი, ოთახი 314     

 

უკვე წაკითხული ლექციების კონსპექტი:

  ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი             

 

სავარჯოშოები:

ყველა სავარჯიშო (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

 

 

   სავარჯიშო 1  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 2  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 3  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 4  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 5  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 6  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 7  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 8  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 9  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

 

 

რეკომენდებული  ლიტერატურა:

 ჩამოსატვირთი არქივირებული ფაილი (93 Mb.)\

leqciebis kursis ZiriTadi saxelmZRvaneloebi:

 1. R. Duduchava,   Outline of functional analysis. ხელნაწერი, http://moodle.science.tsu.ge/files/index.php

2.  I. Gohberg, N. Krupnik,  One Dimensional Singular Integral Operators,  I-II, vol. 53-54 of Operator Theory, Advances and Applications, Birkh\"auser Verlag, Basel 1979.

 

 leqciebis kursis damxmare literatura:

 

1. M. Shubin, Pseudodifferential Operators and Spectral Theory, Springer-Verlag, Berlin 1987 (Russian edition: Nauka, Moscow 1978). 1. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა; 2. თსუ ბიბლიოთეკა.

2. M. Taylor. Partial Differential Equations, Vol. I, Springer-Verlag, 1996.  

3. F. Gantmacher}, The theory of matrices, AMS Chelsea Publishing, Providence, RI 1998 (Russian original: 3-rd ed., Nauka, Moscow 1967). 1. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა.

4. Р. В. Дудучава, Интегральные уравнения свёртки с разрывными предсимволами, Издательство Мецниереба, Тбилиси 1979.}} 1. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა; 2. თსუ ბიბლიოთეკა.

5. И.М. Гельфанд, Д.А. Райков, Г.Б, Шилов, Коммутативные нормированные кольца. Физматгиз, M. 1959.

6. Н. Данфорд, Д. Т. Шварц, Линейные операторы, I. общая теория. М., ИЛ, 1962.}} 1. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა; 2. თსუ ბიბლიოთეკა.

7. К. Иосида, Функциональный анализ МИР". Москва, 1965.

8. Л. А. Люстернил, В. Соболев, Элементы функционального анализа, Физматгиз, М., 1965

9. C. D. Meyer, Matrix analysis and applied linear algebra, SIAM, 2000.

                2011 წლის საშემოდგომო სემესტრი 

პოტენციალთა მეთოდი

 

ლექტორი: პროფ. როლანდ დუდუჩავა

კურსის სტატუსი:  არჩევითი

ლექციების ადგილი: მე-11 კორპუსი (მაღლივი კორპუსის მოპირდაპირე მხარეს)

ლექციების დრო:   ოთხშაბათი, 14 სთ-15.50 სთ. აუდიტორია 201             

პრაქტიკული მეც.: ხუთშაბათი, 16 სთ-16.50 სთ. აუდიტორია 201

კონსულტაციები:   სამშაბათი,  15 სთ-16 სთ.  მაღლივი კორპუსის მე-3 სართული, ა რაზმაძის

                                        მათემატიკის ინსტიტუტი, ოთახი 314     

 

უკვე წაკითხული ლექციების კონსპექტი (შეივსება ყოველი ლექციის შემდეგ):

  ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი             

 

სავარჯოშოები:

ყველა სავარჯიშოები (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

 

   სავარჯიშო 1  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 2  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 3  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 4  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 5  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 6  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 7  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 8  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 9  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 10  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

                2011 წლის საგაზაფხულო სემესტრი 

ფრედჰოლმის ოპერატორები და ოპერატორთა ალგებრები

 

ლექტორი: პროფ. როლანდ დუდუჩავა

კურსის სტატუსი:  არჩევითი

ლექციების ადგილი: მე-11 კორპუსი (მაღლივი კორპუსის მოპირდაპირე მხარეს)

ლექციების დრო:   ხუთშაბათი, 11-12.50 სთ  აუდიტორია 201            

პრაქტიკული მეც.: ხუთშაბათი, 13 სთ-13.50 სთ. აუდიტორია 201

კონსულტაციები:   სამშაბათი,  15 სთ-16 სთ.  მაღლივი კორპუსის მე-3 სართული, ა რაზმაძის

                                        მათემატიკის ინსტიტუტი, ოთახი 314     

 

უკვე წაკითხული ლექციების კონსპექტი (შეივსება ყოველი ლექციის შემდეგ):

ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი             

 

სავარჯოშოები:

ყველა სავარჯიშოები (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

 

   სავარჯიშო 1  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 2  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 3  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 4  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 5  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 6  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 7  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 8  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

   სავარჯიშო 9  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

    სავარჯიშო 10  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

            2010 წლის გაზაფხულის სემესტრი 

დიფერენციალური განტოლებები ჰიპერზედაპირებზე და დრეკადობის თეორიის ამოცანები

კურსის სტატუსი:  არჩევითი

ლექციების ადგილი: მე-11 კორპუსი (ყოფილი ბიოლოგიის, მაღლივი კორპუსის  

                                            მოპირდაპირე მხარეს)

ლექციების დრო:   პარასკევი, 12 სთ-12.45 სთ. აუდიტორია 202        

                                       პარასკევი, 13 სთ-13.45 სთ. აუდიტორია 202        

პრაქტიკული მეც.: პარასკევი, 14 სთ-14.45 სთ. აუდიტორია 220

კონსულტაციები:   ოთხშაბათი, 10 სთ-13 სთ.  ოთახი 330     

 

უკვე წაკითხული ლექციების კონსპექტი (შეივსება ყოველი ლექციის შემდეგ):

ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი             

          

 

სავარჯოშოები:

 

ყველა სავარჯიშოები (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

 

სავარჯიშო 1  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

სავარჯიშო 2  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

სავარჯიშო 3  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

სავარჯიშო 4  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

სავარჯიშო 5  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

სავარჯიშო 7  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

სავარჯიშო 6  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

სავარჯიშო 8  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

სავარჯიშო 9  (ჩამოსატვირთი .pdf ფაილი) 

        

 

რეკომენდებული და ციტირებული ლიტერატურა:

    

      ჩამოსატვირთავი არქივირებული ფაილი (71 Mb.)

P.G. Ciarlet, Mathematical Elasticity, Vol.,III: Theory of Shells, Studies in Mathematics and Applications, 29, Elsevier,

                       North-Holland, Amsterdam, 2000.

R. Duduchava, Partial differential equations on Hypersurface, 2010. pp. 1-214.
R.Duduchava,
Pseudodifferential operators with applications to some problems of mathe-matical physics. Lectures st Stuttgart

                      University, Fall semester 2001-2002). Stuttgart University, Preprint 2002-6, 2002, pp. 1-176
R. Duduchava, The Green formula and layer potentials, {\em Integral Equations and Operator Theory} {\bf 41}, 2, 2001, 127-178.
R. Duduchava, Partial differential equations on hypersurfaces, Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics

                      48, 2009, 19-74.
R. Duduchava, On Maxwell's equations, 2010, pp. 1-52.
R.Duduchava, D.Mitrea, M.Mitrea, Differential operators and boundary value problems on surfaces. Mathematische Nachrichten

                      279, No. 9-10 (2006), 996-1023.
L. Hormander, The Analysis of Linear Partial Differential Operators, v. I-IV, Springer-Verlag, Heidelberg 1983.
G.C. Hsiao, W.L. Wendland, Boundary Integral Equations}, Applied Mathematical Sciences Vol. 164, Springer, Berlin Heidelberg

                     2008, ISBN 978-3-540-15284-2.
V. Kupradze, T. Gegelia, M. Basheleishvili and T. Burchuladze, Three-Dimensional Problems of the Mathematical Theory of

                      Elasticity and Thermoelasticity, North-Holland, Amsterdam 1979 (Russian edition: Nauka, Moscow 1976).
R. Leis,
Initial Boundary Value Problems in Mathematical Physics, Teubner, Stuttgart 1986.
J.L. Lions, E. Magenes, 
Non-homogeneous Boundary Value Problems and Applications I, Springer-Verlag, Heidelberg 1972.
J.-C. N\'ed\'elec,
Acoustic and Electromagnetic Equations, Applied Math. Sci., Vol.\,144, Springer-Verlag, New York, 2001.
W. Rudin,
Functional Analysis}, Second edition. International Series in Pure and Applied Mathematics., McGraw-Hill, Inc.,

                    New York 1991.
M. Shubin, 
Pseudodifferential Operators and Spectral Theory. 2-nd ed. (English, translated from Russian), Berlin: Springer 2001.
E. Stein, 
Singular Integrals and Differentiable Properties of Functions, Princeton University Press 1970.
M. Taylor, 
Partial Differential Equations, Vol.I-III, Springer-Verlag, 1996.
M. Taylor,
Partial Differential Equations, Vol. ,I-III, Springer-Verlag, 1996.

 

 

 

                         2009 წლის შემოდგომის სემესტრი 

 

დიფერენციალური განტოლებები და მათემატიკური ფიზიკა II

კურსის სტატუსი:  ძირითადი

ლექციების ადგილი: მე-10 (მაღლივი) კორპუსი

ლექციების დრო:   ხუთშაბათი, 10 სთ-12.45 სთ. აუდიტორია 502        

                                       ხუთშაბათი, 11 სთ-13.45 სთ. აუდიტორია 502        

პრაქტიკული მეც.: ხუთშაბათი, 12 სთ-14.45 სთ. აუდიტორია 319

                                        ხუთშაბათი, 13 სთ-14.45 სთ. აუდიტორია 319 

                                        ორშაბათი, 14 სთ-14.45 სთ. აუდიტორია 317

                                        ორშაბათი, 14 სთ-14.45 სთ. აუდიტორია 317 

 

კონსულტაციები:   ოთხშაბათი, 10 სთ-13 სთ.  ოთახი 330     

 

 

  • ცვლილებები შეტანილია: 2012-15-06